Phương án mở rộng bao phủ bảo hiểm xã hội tại Việt Nam – Căn cứ đề xuất chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng

Ấn phẩm sẽ được sử dụng để hỗ trợ quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới trong an sinh xã hội ở Việt Nam.

Báo cáo tư vấn chính sách này tập trung trình bày các căn cứ đề xuất triển khai chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng trong hệ thống an sinh xã hội. Báo cáo sẽ thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau của hệ thống an sinh xã hội, theo đó việc triển khai chế độ trợ cấp trẻ em đa tầng có thể phát huy tác dụng tích cực trong bối cảnh của Việt Nam, đồng thời đảm bảo thống nhất với các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW.