Sổ tay

Thông tin hữu ích về bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp dành cho công nhân nhà máy

Cuốn cẩm nang nhằm trang bị những kiến thức hữu ích cho công nhân nhà máy về bảo hiểm y tế và các chế độ bảo hiểm xã hội liên quan đến sức khỏe. Tài liệu bao gồm 5 chương: Bảo hiểm y tế (Phần 1), chế độ ốm đau (Phần 2), chế độ thai sản (Phần 3), chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (Phần 4) và các thông tin chung (Phần 5). Mô tả chi tiết thông tin về đối tượng và điều kiện hưởng, các quyền lợi chi tiết, quy trình thủ tục hưởng. Cẩm nang do các chuyên gia của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, và Ban nữ công - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn, thiết kế, và được trình bày một cách đơn giản, gần gũi với công nhân.