Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, ấn phẩm này mang đến cái nhìn rõ hơn về Tuyên bố năm 1998 và 8 Công ước cơ bản của ILO và hỗ trợ cơ quan nhà nước các cấp, tổ chức đại diện người lao động, hiệp hội doanh nghiệp trong việc xây dựng luật pháp, chính sách và đề ra các giải pháp thích hợp để chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 86 họp ở Geneva tháng 6 năm 1998, các nước thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế, trong đó có Việt Nam, thông qua Tuyên bố về những Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động và cơ chế theo dõi thực hiện Tuyên bố. Hai chương đầu của ấn phẩm xoay quanh Tuyên bố 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, cụ thể là: (a) tự do liên kết và công nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập thể; (b) loại bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; (c) xóa bỏ một cách có hiệu quả lao động trẻ em; và (d) loại bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Phần còn lại sẽ tập trung vào 8 Công ước cơ bản thể hiện những nguyên tắc và quyền trên: Công ước số 87 và 98 về tự do liên kết và thương lượng tập thể; Công ước số 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc; Công ước số 138 và 182 về xóa bỏ lao động trẻ em; Công ước số 100 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.