Những nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyển dụng đảm bảo công bằng

Mục đích của các nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyển dụng công bằng không mang tính ràng buộc về pháp lý của ILO này nhằm thông tin về công việc mà Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các tổ chức khác, các nhà lập pháp cũng như các đối tác xã hội đang và sẽ triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy và đảm bảo hoạt động tuyển dụng công bằng. Những nguyên tắc và hướng dẫn này được xây dựng từ một số nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu ban đầu chính là các tiêu chuẩn lao động quốc tế và những công cụ có liên quan của ILO. Những nguồn tài liệu khác cũng như các thực tiễn điển hình cũng được sử dụng để tham khảo.

Những nguyên tắc và hướng dẫn này nhằm điều chỉnh hoạt động tuyển dụng đối với tất cả người lao động, gồm cả lao động di cư, dù họ được người sử dụng lao động tuyển dụng trực tiếp hay thông qua trung gian, môi giới. Những nguyên tắc và hướng dẫn này được áp dụng đối với hoạt động tuyển dụng trong nước hoặc xuyên biên giới, cũng như việc tuyển dụng thông qua các tổ chức tuyển dụng việc làm tạm thời, và điều chỉnh tất các các khu vực trong nền kinh tế. Việc triển khai những nguyên tắc và hướng dẫn này tại cấp quốc gia cần được tiến hành sau quá trình tham vấn giữa các đối tác xã hội và chính phủ.