Cơ chế khiếu nại đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: Tổng quan về luật pháp và thực tiễn

Báo cáo này gồm những thông tin cơ bản về những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong quá trình khiếu nại, thúc đẩy việc xem xét và ban hành những biện pháp, chính sách pháp luật nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận hệ thống luật pháp đối với người lao động.

Báo cáo cho thấy trong khi có khung pháp lý thúc đẩy hoạt động khiếu nại, vẫn còn tồn tại những thiếu hụt về phạm vi áp dụng dẫn tới khó khăn trong thực hiện đối với cả người lao động và cơ quan hữu quan. Những kinh nghiệm thực tiễn của người lao động và cơ quan hữu quan cho thấy do không chắc chắn hoặc thiếu thông tin đã khiến nhiều người lao động làm việc ở nước ngoài cảm thấy họ không được hỗ trợ hoặc không biết rõ phải tiến hành khiếu nại hoặc nộp đơn khiếu nại như thế nào, hoặc nhiều vụ khiếu nại chưa được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không thỏa đáng. Điều này có thể gây ra những tác động ngược đối với các chính sách của Chính phủ được ban hành để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo mục tiêu đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Báo cáo này cho thấy quy định pháp luật và việc thực thi có thể được đẩy mạnh thông qua việc tăng cường trách nhiệm, để thúc đẩy những mặt tích cực và giải quyết các thách thức có liên quan đến cơ chế khiếu nại. Báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực tiễn của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại, thông qua các hoạt động như xây dựng và ban hành các chính sách, triển khai hiệu quả chính sách pháp luật, đào tạo và xây dựng tài liệu hướng dẫn để nâng cao nhận thức về quy trình và thủ tục khiếu nại, tiến hành thêm các nghiên cứu để nắm được một cách tốt hơn, đầy đủ hơn số liệu về hoạt động khiếu nại.