Chương trình của ILO tại Việt Nam

Tin tức và Sự kiện

  1. Ấn phẩm

    Ý kiến chuyên gia về các quy định liên quan đến quan hệ lao động của Bộ luật lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi)

    Ngày 08 tháng 2 năm 2011

    Tài liệu thảo luận của Tổ chức Lao động Quốc tế.