Sự kiện trong thời gian tới

Họp định kỳ 6 tháng của Ủy ban cố vấn ba bên

Họp đình kỳ 6 tháng của Ủy ban cố vấn ba bên để xem xét việc thực hiện dự án trong 6 tháng qua, tiến độ thực hiện dự án, đồng thời đưa ra những hướng dẫn liên quan tới chiến lược, hoạt động và chính sách.

Mục đích cuộc họp: 

Cập nhật chi tiết việc thực hiện dự án cho các đối tác trong nước, đặc biệt là Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (VCCI - HCM); 

Thời gian dự kiến: 

Nửa cuối tháng 03 năm 2016; 

Địa điểm dự kiến:

Thành phố Hồ Chí Minh.