Phát triển thiết kế thông số và hình thức thực hiện cho Chương trình Việc làm công hướng tới đối tượng thiếu việc làm và thất nghiệp tại Việt Nam

Đây là hợp phần mở rộng của dự án “Tăng cường đảm bảo thu nhập và xúc tiến việc làm cho người lao động thất nghiệp và dễ bị tổn thương tại Việt Nam”

Đối tác: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các bộ ngành liên quan
Đối tượng thụ hưởng: Các nhà xây dựng chính sách của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các bộ ngành liên quan, các cơ quan chính quyền địa phương được lựa chọn và khối lao động phi chính thức.

Bối cảnh dự án

Thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế đáng khích lệ cũng như những bước tiến trong xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, nền kinh tế phi chính thức vẫn đang ngày một mở rộng. Hiện có khoảng 15 triệu lao động phi chính thức tại Việt Nam, trên tổng số 25 triệu lao động hoạt động trong các ngành phi nông nghiệp. Có tới 3/5 việc làm phi nông nghiệp tại Việt Nam là phi chính thức, vì vậy người lao động không được hưởng bảo trợ xã hội. Để không bị thất nghiệp, người lao động đã chấp nhận làm những công việc bấp bênh và không an toàn. Độ bao phủ hiện nay của bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn thấp, do vậy, những người lao động nghèo và dễ bị tổn thương hầu như không được hưởng bảo trợ xã hội.

Để giải quyết những thiếu hụt hiện nay của hệ thống an sinh xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu Chính phủ “khẩn trương nghiên cứu và thiết kế Chương trình Việc làm công”. Luật Việc làm mới đã thông qua Chính sách Việc làm công và Chính phủ đang tiếp tục phát triển nội dung của Chính sách Việc làm công thông qua các điều khoản trong Nghị định và Thông tư để hướng dẫn thực hiện Luật. Chính phủ sẽ phải làm rõ nguyên tắc, chiến lược và cơ chế hoạt động cho Chính sách Việc làm công trong các công trình cơ sở hạ tầng công, các hoạt động liên quan đến môi trường và dịch vụ xã hội.

Mục tiêu dự án

Hỗ trợ phát triển Chính sách Việc làm công được qui định trong Luật Việc làm được thông qua vào tháng 12/2013.

Các kết quả chính

  • Hiểu biết và năng lực của đối tác dự án trong việc xác định các thông số thiết kế Chính sách Việc làm công được tăng cường thông qua nghiên cứu khả thi và học hỏi kinh nghiệm quốc tế và trong nước về việc làm công.
  • Năng lực của đối tác dự án trong việc soạn thảo Nghị định và thông tư liên quan được tăng cường thông qua hỗ trợ kỹ thuật của dự án.