Di cư lao động

Bộ quy tắc ứng xử dùng cho các doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tài liệu dự án | Ngày 24 tháng 4 năm 2018
Bộ quy tắc ứng xử của Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam, phiên bản 2018 bao gồm các nguyên tắc giúp doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng cường hơn nữa đạo đức và tính chuyên nghiệp trong tất cả các khâu của quá trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.