Sự kiện

Chương trình Kỷ niệm 100 năm ILO

Lễ Kỷ niệm 100 năm ILO – Con đường đến Công bằng Xã hội: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người” được diễn ra vào ngày 27/08/19 tại Hà Nội, Việt Nam.

Tài liệu họp | Hanoi | Ngày 27 tháng 8 năm 2019