Hội thảo tổng kết hoạt động lồng ghép ATVSLĐ vào chương trình dạy nghề

Mục tiêu tổng thể của hội thảo là góp phần nâng cao nhận thức và kiến thức về an toàn và vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho đối tượng học sinh trường nghề thông qua việc đánh giá kết quả thí điểm trong áp dụng các gói đào tạo ATVSLĐ vào các chương trình đào tạo nghề được chọn. Mục tiêu cụ thể của hoạt động là:
  • Đánh giá kết quả thí điểm và chia sẻ kinh nghiệm có được sau khi áp dụng tài liệu đào tạo ATVSLĐvào đào tạo nghề được chọn;
  • Thảo luận về cách duy trì các tài liệu và phương pháp đào tạo trong tương lai để góp phần cải thiện ATVSLĐ cho lao động trẻ trên cả nước.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.