Công bố báo cáo độc lập về kết quả thi hành luật 72

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Hà Nội nhằm đánh giá những thành tích đạt được của Luật 72 trong hoàn thành các mục tiêu chính sách của chính phủ.

Bản báo cáo được tiến hành nhằm hỗ trợ đánh giá quá trình thực thi, hoạt động và thực tế của Luật 72. Báo cáo sẽ đánh giá những thành tích đạt được của Luật 72 trong hoàn thành các mục tiêu chính sách của chính phủ, bao gồm những lợi ích mà ba bên chính phủ, doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và người lao động ra nước ngoài có được từ việc thực thi luật.

Trọng tâm của hội thảo bao gồm:
  • Công bố bản báo cáo đánh giá độc lập về quá trình thực thi Luật 72 và các khuyến nghị cho những thay đổi được đề xuất.
  • Xậy dựng thảo luận và thu thập ý kiến phải hồi về tác động của đề xuất nhằm làm rõ những lợi ích có thể đạt được từ các đề xuất thay đổi.