Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm tư vấn thanh niên

Sự kiện được tổ chức nhằm cung cấp cho các thành viên nhóm Tư vấn thanh niên (NTVTN) các kiến thức cần thiết về quá trình xây dựng chính sách tại Việt Nam, các kỹ năng cơ bản vận động chính sách dựa trên bằng chứng để NTVTN tham gia vào quá trình xây dựng Luật Thanh niên, các chính sách và chương trình quốc gia khác liên quan đến thanh niên.

Kết quả kỳ vọng:
  • Các thành viên của nhóm Tư vấn thanh niên được trang bị kiến thức cơ bản về quy trình xây dựng chính sách ở Việt Nam, hiểu được tầm quan trọng của sự tham gia của thanh niên trong xây dựng chính sách và thực hành được các kỹ năng cần thiết để vận động xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.
  • Nâng cao sự tự tin của các thành viên Nhóm tư vấn thanh niên về đối thoại với các nhà hoạch định chính sách trong quá trình đối thoại, tư vấn xây dựng Luật Thanh niên, cũng như các chính sách và chương trình quốc gia khác liên quan đến thanh niên.
  • Các thành viên nhóm Tư vấn thanh niên chuẩn bị nội dung đóng góp ý kiến cho Luật Thanh niên sửa đổi để tham gia đối thoại vào ngày 10/8/2018 u với tổ biên tập Luật Thanh niên sửa đổi, đại diện của Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên, Quốc hội và Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.