Hội thảo tham vấn Báo cáo Quan hệ lao động 2017

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Báo cáo Quan hệ Lao động 2017 với các dữ liệu đầu vào được các cơ quan trong nước và đối tác xã hội cung cấp. Báo cáo này được coi là nguồn cung cấp các thông tin, phân tích và đánh giá các khía cạnh quan hệ lao động tại Việt Nam cho năm 2017. Hội thảo được tổ chức nhằm hỗ trợ quá trình tham vấn và lấy ý kiến rộng rãi về Báo cáo, gắn liền với mong muốn xây dựng năng lực quốc gia về đánh giá tác dodognj và xác định các chính sách quan hệ lao động ưu tiên thông qua cơ chế tham vấn ba bên.

Hội thảo hướng tới thúc đẩy vai trò của sử dụng bằng chứng trong đánh giá và hoạch định chính sách quan hệ lao động, với các mục tiêu cụ thể là:
  1. tăng cường năng lực và hiểu biết quốc gia về báo cáo quan hệ lao động hàng năm và vai trò của báo cáo này trong hoạch định chính sách quan hệ lao động, và
  2. thu thập ý kiến và đầu vào cho các dự thảo báo cáo do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chuẩn bị. Những đầu vào này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách, cán bộ làm công tác quản trị lao động và quan hệ lao động, cùng các nhà nghiên cứu sử dụng để đánh giá và đóng góp vào quá trình cải cách luật lao động.