Buổi làm việc giữa chuyên gia lao động trẻ em của ILO, Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trẻ em Việt Nam

Hoạt động sẽ diễn ra từ ngày 20/3 đến 24/3 với mục đích hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động và chuẩn bị cho Khảo sát Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018

Việt Nam cũng đang trong quá trình tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác nhau, bao gồm các FTA trong giai đoạn phát triển mới bao gồm các vấn đề về lao động như Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Để thực hiện các cam kết quốc tế, Việt Nam đang xem xét sửa đổi và bổ sung bộ Luật Lao động 2012. Việc sửa đổi bộ Luật lao động dự kiến được tiến hành vào năm 2018.

Để hỗ trợ chuẩn bị cho sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và cho cuộc Điều tra Quốc gia về Lao động Trẻ em lần thứ 2, đặc biệt chú trọng đến các vấn đề và yêu cầu liên quan đến luật và điều tra về lao động trẻ em và người lao động chưa thành niên được nêu trong khuôn khổ các Công ước 138 và 182, dự án ENHANCE sẽ huy động hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia về Lụật Lao động và SIMPOC (Chương trình Thống kê và Giám sát về Lao động Trẻ em) của Văn phòng ILO tại Thụy Sỹ sang Việt Nam từ ngày 20 đến 24 tháng ba năm 2018 để làm việc với với một số nhà hoạch định chính sách có liên quan cơ quan và các cơ quan có liên quan khác.

1. Mục tiêu

Góp phần vào công tác phòng ngừa và xoá bỏ dần lao động trẻ em ở Việt Nam thông qua hỗ trợ sửa đổi Bộ luật Lao động 2012, (chủ yếu tập trung vào các vấn đề liên quan đến trẻ em và người lao động chưa thành niên) và cuộc Điều tra về Lao động trẻ em Quốc gia tiến hành năm 2018.

2. Hoạt động

Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng ba 2018, các chuyên gia của ILO về Luật Lao động và Điều tra về LĐTE (SIMPOC) sẽ làm việc và thảo luận với các nhà hoạch định chính sách có liên quan với các đề xuất như sau:
  • Chủ tịch và các thành viên liên quan của Ủy ban Trẻ em Việt Nam;
  • Quốc hội (Ủy ban Các vấn đề Xã hội; Ủy ban Văn hóa và Thanh thiếu niên)
  • Lãnh đạo Bộ LĐTBXH; Cục Trẻ em, Vụ Pháp chế, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và những cơ quan liên quan khác
Một cuộc họp toàn thể sẽ được tổ chức để thảo luận sâu và toàn diện hơn với sự tham gia của các cán bộ chủ chốt có liên quan của Bộ Tư pháp, các Vụ liên quan của Bộ LĐTBXH, Tổng cục Thống kê, VCCI, VCA, VGCL và các cơ quan khác.