Hội thảo tham vấn xây dựng tài liệu tập huấn và truyền thông về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (AT&SKNN) trong các làng nghề tại Hưng Yên

Mục tiêu của hội thảo là nhằm xây dựng hoàn chỉnh bộ tài liệu truyền thông và tài liệu tập huấn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp trong các làng nghề tại Hưng Yên. Hội thảo sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 07 năm 2017 với sự tham gia của các đối tác ba bên.

Hội thảo được tổ chức nhằm:
  1. Thu thập ý kiến của các đối tác ba bên về nội dung các tài liệu tập huấn và tài liệu truyền thông cùng các cách thức tiếp cận đối tượng lao động trẻ tại các làng nghề, và
  2. Trình bày các đề xuất giải quyết hiệu quả các vấn đề AT&SKNN tại một số làng nghề được chọn trong hoạt động.


________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.