Họp Ban chỉ đạo dự án

Cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo Dự án An toàn và Sức khỏe cho Lao động trẻ (SafeYouth@Work)

Ban chỉ đạo Dự án là nhóm các đối tác ba bên quan trọng nắm vai trò chỉ đạo việc thực hiện Dự án SafeYouth@Work. Cuộc họp lần thứ hai Ban chỉ đạo dự án dự kiến tổ chức ngày 18/1/2017 tại Hà Nội để rà soát tiến độ và thảo luận việc thực hiện dự án trong năm 2017.

Ban chỉ đạo dự án SafeYouth@Work gồm các đại diện của các cơ quan ba bên gồm Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Điều phối viên Dự án của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ban Chỉ đạo dự án có nhiệm vụ hướng dẫn các cơ quan thuộc quyền quản lý của mỗi thành viên thực hiện các hoạt động và hoàn thành các mục tiêu mong đợi của dự án. Ban chỉ đạo cũng có trách nhiệm rà soát và thông qua kế hoạch hoạt động của Dự án để trình Lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phê duyệt. Cuộc họp lần thứ hai của Ban chỉ đạo được tổ chức vào thời điểm đầu năm 2017 để rà soát lại các hoạt động và kết quả đầu ra trong năm 2016 và lấy ý kiến và tạo sự đồng thuận của các thành viên về kế hoạch công tác năm 2017. Cuộc họp này cũng là cơ hội để thảo luận vai trò và chức năng của các thành viên Ban chỉ đạo về mặt xúc tiến hoạt động dự án thông qua mạng lưới của từng bên và mang lại cơ hội hợp cùng hợp tác với các sáng kiến có liên quan khác.

________________
Dự án được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận hợp tác số IL-26690-14-75-K-11. 100% kinh phí dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng ngân sách là 11.443.156 đô la. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, hoặc những lần đề cập đến tên thương mại, sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ.