Khởi động dự án tại các nhà máy may khu vực phía Bắc

Tin | Ngày 15 tháng 6 năm 2020
HÀ NỘI – Một dự án mới với các nhà máy may mặc – dự án GEAR (Dự án Bình đẳng giới & Giá trị mang lại) vừa được Better Work Việt Nam phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) chính thức khởi động.

Đây là một chương trình đào tạo cho nữ giới đang làm việc trong các nhà máy may mặc để đảm nhận vị trí cao hơn trong công việc, đồng thời góp phần gia tăng năng suất các dây chuyền sản xuất.

GEAR khởi đầu với một chương trình thí điểm tại 28 nhà máy ở Bangladesh, được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tại Việt Nam, và thí điểm tại 5 nhà máy ở khu vực phía Nam trong năm 2019.

Dựa trên những phản hồi tích cực từ những nhà máy tham gia trong giai đoạn thí điểm, GEAR sẽ giúp các nhà máy ở phía Bắc cải thiện năng suất các chuyền sản xuất ở bằng cách trang bị cho nữ công nhân các kỹ năng cần thiết để trở thành chuyền trưởng trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020.

Chương trình Better Work Việt Nam được thành lập vào năm 2019, là cơ chế hợp tác đặc biệt giữa ILO và IFC. Chương trình làm việc với người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ nhằm cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy năng lực cạnh tranh của ngành dệt may.