Lao động cưỡng bức

Video giới thiệu ngắn gọn về lao động cưỡng bức và các dấu hiệu nhận biết, tại sao phải xóa bỏ lao động cưỡng bức và tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề này như thế nào. Sản phẩm cũng nhấn mạnh vào các quy định của pháp luật Việt Nam để tăng cường hiệu lực thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về lao động cưỡng bức.

Ngày xuất bản: Ngày 06 tháng 7 năm 2022 | Quy mô/thời gian: 00:09:24

Trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia Hiệp định Thương mại Tự do với 28 quốc gia thành viên EU, việc tiếp tục phê chuẩn các công ước cơ bản của ILO đã chứng tỏ mạnh mẽ cách tiếp cận đúng đắn của Việt Nam trong việc thực hiện tốt hơn Chương 13 của Hiệp định này. Điều 13.4 về Thỏa thuận và Tiêu chuẩn Lao động Đa phương (Chương 13 - Thương mại và Phát triển Bền vững), có đề cập đến việc các bên tái khẳng định cam kết của mình để “thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc liên quan đến các quyền cơ bản trong lao động” trong đó có nội dung về loại bỏ tất cả các hình thức cưỡng bức hoặc lao động bắt buộc.

Ngày 8 tháng 6 năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Quyết định số 104/2020/QH14 gia nhập Công ước số 105 của ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, phối hợp với ILO trong khuôn khổ Dự án Thương mại cho Việc làm thỏa đáng do Liên minh Châu Âu tài trợ, đã xây dựng video clip này nhằm phổ biến nội dung của hai Công ước của ILO về chủ đề lao động cưỡng bức và luật pháp Việt Nam về thực thi các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.