Phòng chống lao động trẻ em trong thiên tai

Sau thiên tai, nhiều gia đình trở thành nghèo đói, mất nhà cửa, tài sản, trẻ em mồ côi cha, mẹ và có nguy cơ phải tham gia lao động. Cần hành động khẩn cấp để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể ổn định cuộc sống, đảm bảo trẻ em được đi học, được bảo vệ khỏi lao động trẻ em.

Ngày xuất bản: Ngày 14 tháng 6 năm 2017 |