Sơ lược

100 năm ILO – Con đường đến Công bằng Xã hội

Bài thuyết trình tóm tắt lịch sử hình thành Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cùng với tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh của ILO hướng tới việc làm thỏa đáng cho mọi người.

Bài trình bày | Ngày 27 tháng 8 năm 2019